Νέα

 

 

 

 


 

 

 

                                     

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΣΤΑΦΙΔΕΣ -  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ -  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ  - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
                         Αντίστοιχα τηλέφωνα: 26910 22409 – 26910 25640– 26910 22584 – 26910 27458
                            ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 035534216000       Α.Φ.Μ. Νο 096000486
          Αρ. Μητρώου Ε.Μ.Α.Σ. : 0702040

                                                                                              

         Αρ. Πρωτ. : 233                                                                                                                                                                                                                             Αίγιο, 02.07.2021                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης  με την επωνυμία

«ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της τους κ.κ. Μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουλίου 2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα Γραφεία της εταιρείας (Κορίνθου 201 – Αίγιο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :  Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίασης της συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στη έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι τους δεν συμμορφωθούν με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους , μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδεια της Συνέλευσης.

 

Με τιμή,

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος

 

 

 
 


 

                       Κορίνθου 201  *  Τ.Θ.  9  *  Αίγιο  251 00  *  Fax : 26910                                     26732 , 26910 25928

BANNER ESPABANNER ESPA