13.05.2022
Οικονομικά - Διοικητικά
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ ΑΣΚΩΝ

 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.IV.1 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε

 

Α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1.  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ  Α.Ε με την ιδιότητα του ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) υλοποιεί πρόγραμμα εργασίας στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 611/2015 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας περιλαμβάνεται το αναφερόμενο στο τίτλο έργο, η υλοποίηση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο κανονιστικό πλαίσιο:

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όπως ισχύει
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής της  11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών όπως ισχύει
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών όπως ισχύει
 • Υπουργική Απόφαση 184/27855/29.01.2021 για τα προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, όπως ισχύει
 • Απόφαση 939/88219/04.08.2021 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ  Α.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για τα έτη 2021-2022 στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014»
 • Τις υπ’ αριθ. 2644/288526/13.10.2021 και 421/46717/21.02.2022 Αποφάσεις της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης για την τροποποίηση της αριθ. 939/88219/04.08.2021  απόφαση έγκρισης προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ  Α.Ε για την περίοδο 2021- 2022 στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΕ)611/2014 ΚΑΙ 615/2014.
  • Σχετικές εφαρμοστικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην προμήθεια ενός γεμιστικού ασκών, ο οποίος θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Υλικό κατασκευής : ανοξείδωτος χάλυβας
 • Ονομαστική δυναμικότητα πλήρωσης:  > 3 δοχεία των 5 lt/min
 • Δυνατότητα πλήρωσης μεγέθους:  > 0,25 λίτρα
 • Ισχύς : ≤ 2kw
 • Πίνακας ελέγχου περιστρεφόμενος ή μη με οθόνη αφής

 

 

 Στον υπό προμήθεια εξοπλισμό θα πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο με ανεξίτηλη σήμανση-αναγραφή το ακόλουθο κείμενο:

«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα –

Καν. (ΕΚ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν – δραστηριότητα Δ.ΙV.1

 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 939/88219/04.08.2021 της

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ»

 

 

 

 

 

 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα παραδοθεί στην έδρα της ΟΕΦ ή σε άλλο χώρο, ο οποίος θα επιλεχθεί από τη Διοίκηση της ΟΕΦ, έως τις 30/10/2022.

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού ανέρχεται σε 4.710,00.

Α ΕΤΟΣ

Β Ε ΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0 €

4.710 €

4.710 €

 

 Στην ανωτέρω τιμής δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Η καταβολή της αμοιβής για την προμήθεια του ανωτέρου εξοπλισμού θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του, όπως αυτό θα καθοριστεί στη σύμβαση.

Τυχόν πλεονάζον ποσό που θα απαιτηθεί για την προμήθεια του εξοπλισμού με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά ή ανώτερα, δύναται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ  Α.Ε εφόσον κριθεί ότι η προσφορά είναι τεχνικο-οικονομικά συμφέρουσα.

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στο email kostas@pesunion.gr είτε σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος αποστέλλεται  στη διεύθυνση που αναφέρεται στη πρώτη σελίδα της παρούσας πρόσκλησης.

Στην περίπτωση υποβολής της προσφοράς ηλεκτρονικά (email) θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και  ο τίτλος της πρόσκλησης.

Στην περίπτωση υποβολής της προσφοράς σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο, αυτός θα πρέπει να φέρει την επωνυμία του προσφέροντος και να αναγράφει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον τίτλο της πρόσκλησης. Επιπλέον, θα πρέπει εντός του σφραγισμένου φακέλου να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας πρόσκλησης σε έντυπη μορφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΟΕΦ και του δικτυακού τόπου omadesparagogon.gr  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 01/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ.. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί προσφορά ή υποβληθεί μόνο μια μέχρι την ως άνω ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος της πρόσκλησης παρατείνεται μέχρι την 11/06/2022 και ώρα 10 π.μ. . Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα υποβληθούν μέχρι και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να τις παραλάβουν.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία οι επωνυμίες των προσφερόντων θα δημοσιευτούν στους ίδιους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται προηγουμένως.

 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι με θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το αντικείμενο της δραστηριότητας τους και το νόμιμο της εκπροσώπησης του προσφέροντος. Ενδεικτικά : ΦΕΚ σύστασης, ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης, αποδεικτικό έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας
 3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του υποψήφιου Αναδόχου. Ως σχετική τεκμηρίωση ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προσκομίσει ενδεικτικό κατάλογο πελατών. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω στοιχεία ποιοτικής επιλογής δεν βαθμολογούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
  1. Έγγραφα τεκμηρίωσης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψήφιου Αναδόχου.  Για την τεκμηρίωση της οικονομικής επάρκειας ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ
  2. Τεχνική & Οικονομική Προσφορά. Η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:
 • Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών/προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού και του οίκου κατασκευής του
 • Ενημερωτικό  φυλλάδιο  (prospectus)
 • Πιστοποιητικά CE από τον κατασκευαστή  ή βεβαίωση CE κατά περίπτωση
 • Χρόνο και τόπο παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού
 • Παρεχόμενη εγγύηση (ελάχιστη 2 έτη)
  • Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών κατά περίπτωση
  • Οικονομική προσφορά

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το έργο της παρούσας πρόσκλησης κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας) η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών  βασίζεται στα κριτήρια που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %

Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο

Βαθμολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου

30

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου/προσφερόμενων ειδών

Βαθμολογείται η σαφήνεια και ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού, η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών  και η προσφερόμενη εγγύηση

40

Αναλυτική παρουσίαση του εξοπλισμού  και του προϋπολογισμού του

Βαθμολογείται η πληρότητα της προσφοράς ως προς την ανάλυση του προσφερόμενου εξοπλισμού και του κόστους του

30

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 0 έως 100. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητάς του επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών υπολογίζεται το κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:

Κ = 

όπου ως Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει το έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μετά και την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, οι προσφορές για το έργο κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

Τελικός Βαθμός Προσφοράς = (Βαθμός Ποιότητας Προσφερόμενου Έργου * 70%) + [(Προϋπολογισμός Έργου βάσει Προγράμματος / Ποσό Οικονομικής Προσφοράς) * 100 * 30%]

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συστήσει η ΟΕΦ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προσφορά που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κατακυρώνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης. Η κατακύρωση πραγματοποιείται με πρακτικό του αρμοδίου οργάνου της ΟΕΦ. Απόσπασμα του Πρακτικού αποστέλλεται με email στους συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν γνώση.

Η ΟΕΦ στη συνέχεια προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.  Για την οριστική σύναψη της σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου από την διμελή επιτροπή της αρμόδιας ΔΑΟΚ και η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης ίση με το 10% επί της συνολικής αμοιβής (προ ΦΠΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 12β, της ΥΑ 184/27855/29.01.2021, όπως ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν εγγράφως αντιρρήσεις (ενστάσεις) επί της Απόφασης κατακύρωσης του έργου. Οι αντιρρήσεις (ενστάσεις) υποβάλλονται εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του αρμόδιου οργάνου στους υποψήφιους. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται και, γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται από τα αρμόδια όργανα της ΟΕΦ.

Ο ενιστάμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΕΦ

Η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα, στην περίπτωση που κρίνει τις προσφορές ως ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές να ακυρώσει και να επαναλάβει τη διαδικασία ανάθεσης έργου με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, χωρίς να προκύπτουν από αυτές τις ενέργειές της δικαιώματα ή αξιώσεις για τους προσφέροντες. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης.

 

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

BANNER ESPA