12.07.2021
Οικονομικά - Διοικητικά
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

 

                      

 

   ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΑΦΙΔΕΣ -  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ -  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

  - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Αντίστοιχα τηλέφωνα: 26910 22409 – 26910 25640– 26910 22584 – 26910 27458

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 035534216000       Α.Φ.Μ. Νο 096000486

 

 Αρ. Πρωτ. : 245                                                                                       Αίγιο, 09.07.2021                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας  με την επωνυμία

«ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03 Αυγούστου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα Γραφεία της εταιρείας (Κορίνθου 201 – Αίγιο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1οΑνακοίνωση  των  Ετήσιων  Οικονομικών  Καταστάσεων  της  εταιρείας  ( Ισολογισμός,  Καταστάσεις      αποτελεσμάτων χρήσεως,  Πίνακας μεταβολών ιδίων Κεφαλαίων, και  Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων ) και της Έκθεσης του  Διοικητικού  Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.

ΘΕΜΑ 2οΈκθεση  Ελέγχου  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή επί των οικονομικών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 4ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών  της  εταιρείας  από κάθε ευθύνη

                   για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως του έτους 2020.

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός ενός  τακτικού και  ενός  αναπληρωματικού  Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από  το Σώμα 

                   Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  για   την  οικονομική  χρήση  2021  και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση  και  Επικύρωση  των  αποφάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου από  22.09.2020  μέχρι και

                   σήμερα.

ΘΕΜΑ 8ο : Διάφορα

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίασης της συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τις μετοχές του και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στη έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι τους δεν συμμορφωθούν με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους , μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδεια της Συνέλευσης.

 

Με τιμή,

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

BANNER ESPA