20.09.2023
Νέα
Υποβολή προσφορών για σύνταξη μελέτης αποτελεσματικότητας (06/09/2023)

Η Π.Ε.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε., έχει υπογράψει τη Συμφωνία Επιχορήγησης του προγράμματος EU Currants SEA – 824807 Προώθησης της ευρωπαϊκής κορινθιακής σταφίδας στη νότια και νοτιοανατολική Ασία — [EU CURRANTS SEA] με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)  στα πλαίσια των Καν (ΕΚ) 1144/2014, 1829/2015 και 1831/2015.

Περιλαμβάνει ένα μείγμα δράσεων ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης σε αγορές της τρίτων χωρών (Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊβάν και Ινδία) για την προώθηση ευρωπαϊκής κορινθιακής σταφίδας, ενώ η διάρκεια του είναι τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση, η Π.Ε.Σ. Α.Ε.Σ. Α.Ε θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση σε ανεξάρτητη εταιρία της αξιολόγησης του προγράμματος, την μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και του αντίκτυπου.

Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση (τρεις φάσεις) ενώ στην τρίτη φάση προβλέπεται και η σύνταξη μελέτης επιπτώσεων (αντίκτυπος προγράμματος).

Για το 2ο έτος του προγράμματος το ανώτατο κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται σε 8.000 ευρώ.

Κατόπιν ενδιαφέροντος σας θα σας αποσταλεί η σχετική τεκμηρίωση.

Η μελέτη μέτρησης αποτελεσματικότητας για το 2ο έτος θα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Οκτωβρίου 2023.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας (τεχνική και οικονομική) παρουσιάζοντας την μεθοδολογία για την εκπόνηση των σχετικών μελετών έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

BANNER ESPABANNER ESPA