10.02.2022
Νέα
Πρόγραμμα Εργασίας ΟΕΦ 2021-2022 - Στόχοι και δραστηριότητες

Πρόγραμμα Εργασίας ΟΕΦ 2021-2022 - Στόχοι και δραστηριότητες

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία της στην υλοποίηση προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ  για την περίοδο 2021-2022.

Με το νέο αυτό πρόγραμμα εργασίας επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση των δυνατών της σημείων  και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών της. Οι στόχοι που τέθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας είναι οι ακόλουθες:

 • Ο μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
 • Η βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
 • Η ενίσχυση της υποδομής για την ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου
 • Η διάδοση πληροφοριών

 

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων  της ΟΕΦ και παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 • Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου: Η δραστηριότητα αφορά στη εξέταση της αποτελεσματικότητας ενναλακτικών τεχνικών για την καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της ελιάς.  Εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών  για  περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου
 • Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Η δραστηριότητα αφορά στη συνέχιση της εφαρμογής του μοντέλου της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου Agro 2.2  με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τεχνικές μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος. Αφορά στην πιλοτική αξιολόγηση και ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών μέσω της οποίας προσδιορίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα. Σε πλήρη ανάπτυξη περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό: Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών κατάρτισης των μελών της ΟΕΦ σε διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη βελτίωση  του τεχνο-γνωσιακού επιπέδου των παραγωγών σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό: Η δραστηριότητα αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού από την ΟΕΦ ο οποίος θα παραχωρηθεί στους παραγωγούς προς χρήση στο πλαίσιο της προσπάθειας που αναπτύσσεται για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, συγκομιδής και μεταφοράς του ελαιοκάρπου μέχρι το ελαιουργείο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των παραγόντων που οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής.
 • Βελτίωση συνθηκών αποθήκευσης και τυποποίησης ελαιολάδου: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος αποδίδεται σημαντικό βάρος στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του τυποποιητηρίου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας αποθήκευσης και τυποποίησης του ελαιολάδου.
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας τυποποιητηρίου: Το συγκεκριμένο σύστημα θα καλύψει τα στάδια από την συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως και την πώληση του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια αποθήκευσης, ελαιοποίησης και δεξαμενισμού.
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007: Πρόκειται για μια από τις βασικότερες δράσεις, καθώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προωθούνται εκτός των άλλων και σημαντικά μέτρα που σχετίζονται άμεσα με την Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων. Το διεθνές πρότυπο ISO22005:2007 εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από επιχειρήσεις τροφίμων για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των αρχών ιχνηλασιμότητας. Η ΟΕΦ προγραμματίζει τη συνέχιση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διατήρηση της συμμόρφωσης της με τις απαιτήσεις του προτύπου και κατ’ επέκταση της σχετικής πιστοποίησης
 • Λειτουργία συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στο τυποποιητήριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018: Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την ασφάλεια και τη ποιότητα του τροφίμου σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τη παραγωγή έως την κατανάλωση, και βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης HACCP και στο CODEX ALIMENTARIUS.
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου: Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει θα διενεργεί ετησίως αναλύσεις ελαιόλαδων για την ποιότητα και την γνησιότητά τους, στο στάδιο της παραλαβής τους, καθώς και στα τελικά προϊόντα. Τα είδη των αναλύσεων που θα διενεργηθούν θα προσδιοριστούν από την ΟΕΦ βάσει των εμπορικών προδιαγραφών και ποιοτικών συμμορφώσεων που ισχύουν. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αξιολογούνται κατάλληλα για τον εντοπισμό των αιτιών στην περίπτωση που αποκλίνουν από τα θεσπισμένα όρια.
 • Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος: Η δραστηριότητα αφορά στην ενίσχυση επικοινωνιακής προβολής της δραστηριότητας της ΟΕΦ μέσω της διάχυσης πληροφοριών. Το ενημερωτικό/ πληροφοριακό υλικό που θα αξιοποιηθεί για την προβολή του προγράμματος καλύπτει γνωστοποιήσεις ενεργειών της Διοίκησης της ΟΕΦ και Τεχνικών Συμβούλων, δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιμέρους δραστηριοτήτων και πληροφορίες που αναδεικνύουν εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, οι οποίες συνδέονται με το έργο της ΟΕΦ

 

BANNER ESPA